FANDOM


KEdit

Kà or -ka: action of, -ing

Kâ´ke: Dust (always plural)

Káng: earth, soil

Kát: to raise Kádla: to float, rise Kádlu: buoyant, overjoyed

Kr`t: rock Kr`tmik: stone

Kèm: to rain; kèmlu: rainy

Kl`m: wife

Kùt: Trunk, body

Kùm: daughter

Kshén: to color, slighty alter Kshél: to be tinted Kshék: color

Krèla: tree

Kyát: to cook, burn, singe, toast

Kyòca: to push

Kyòjre: to put on (clothes)

Kyòña: to close

Kyòt: to put in, insert

(bu) Kyót: to hear kyósen: ear

Kyòsa: to squeeze, crush

Kyòn: to stab, embed inside

Kyòl: to shake

Ksék: to crust over, foam up Ksék: frost, crust

Ksùl: nail, claw

(bu) Kwàdo: to answer, reveal. solve Kwàdoka: an answer, solution Kuyâ´doka: a revelation

GEdit

Gár: head

Gr`k: insect

Gék: to smell Géxen: nose

Gér: stem, stalk, supply line

Gén: to support, provide for

Gòk: to end, finish gòl: to end, finish Gòka: ending Gò-: Final, last

Gòng: to squeeze, restrict, contain

(bu) Gòru: to envy, long for

Gòt: to rule, control Gòdlun: powerful, controlling, strong

Gòp: to grow, expand, increase Gòblun: large, massive

Gyàj: to turn, change directions Tògyàj: to turn around, return Gyácka:a bend, kink, turn

Gyùng: oil Dázgyùng: butter, lard, solid oils

XEdit

Xùwe: to fluorish, grow, be lively Xùwelu: healthy, robust Xùwekshélu: green

Xyùla: to clean, polish, wash

GhEdit

Ghám: to drift, float Ghámlu: light

Ghl`p: fish

Ghúza: to award (to) Ghúzazo: an award

Ghùmu: to break out Ghùmu: bud, swelling, pimple


NgEdit

Ngáp: origin

Ngùk: to hate, despise Ngùgla: to be angry

Hngát: to put down, set down

HEdit

CEdit

JEdit

ShEdit

ZhEdit

ÑEdit

REdit

YEdit

TEdit

DEdit

SEdit

ZEdit

NEdit

LEdit

PEdit

BEdit

FEdit

VEdit

MEdit

WEdit